Retinoider

Retinoider: Acitretin (Neotigason)/ Etritinat (Tigason,ikke tilgjengelig i Norge)

Godkjennelse for psoriasis 1992 (Tyskland)


Anbefalte kontroller: Fullt blodtall, leverenzymer, serumkreatinin, graviditetstest (urin), fastende blodsukker, triglyserider / kolesterol / HDL, røntgenundersøkelse av bein ved langvarig behandling og klager.

Anbefalt vedlikeholdsdose Individuell dose avhengig av respons og toleranse
 

Klinisk signifikant respons forventes etter 4-8 uker
 

Response rate: Variabel og dose-avhengig, ingen bestemt informasjon mulig; Delvis remisjon (PASI 75) hos 25-75% av pasientene (30-40 mg daglig) i studier.


Absolutte kontraindikasjoner: Nyrer og leverskader; Ønsker å få barn hos kvinnelige pasienter. Spesielle forhold prevensjon opptil 2 år etter seponering hos kvinnelige pasienter i barnealderen.

Bivirkninger:

Meget hyppig:  Vitamin A-toksisitet (xerose, cheilitt)
Hyppig:  konjunktiv inflammasjon (Unngå: kontaktlinser), hårtap, lysfølsomhet, hyperlipidemi (Lav carb, lav fett diet anbefalt)
Mindre ofte: Muscle, ledd- og beinmerte, retinoid dermatitt
Sjeldne: Gastrointestinale klager, hepatitt, gulsott. Bone endres med langvarig terapi
Svært sjelden: Idiopatisk intrakraniell hypertensjon, redusert fargesyn og nedsatt

Terapeutiske kombinasjoner:

Fototerapi ++ Økt effekt, reduserte kumulative doser av UV
Metotreksat –   Økt hepatotoksisitet
Ciklosporin –    Ingen tegn på økt effekt
Fumarsyreestere – Ingen tegn på økt effekt
Etanercept + En RCT som viser tilsvarende effekt for acitretin i kombinasjon med 1 × 25 mg etanercept vs. 2 × 25 mg etanercept
Andre biologer +/- Bevis begrenset til anekdotiske rapporter

Terapeutiske anbefalinger
Acitretin foreslås ikke som førstevalg for monoterapi blant konvensjonelle systemiske behandlinger. Bortsett fra bein toksisitet og teratogenicitet, kan bivirkningene betraktes som milde og reversible. Imidlertid er toleransen for mukokutane bivirkninger begrenset ved høyere doser.